Regiegroep

De regiegroep van CARE lab Rotterdam bestaat uit de volgende leden die werkzaam zijn bij Erasmus Universiteit, Hogeschool van Rotterdam, Hogeschool Inholland en Gemeente Rotterdam:

Lieke Oldenhof

Jeroen van Wijngaarden

Alex Hekelaar

“Sociale impact maak je als wetenschapper niet in je eentje vanuit een ivoren toren, maar juist samen met maatschappelijke partijen. Het CARE lab Rotterdam is zo’n plek waar alles samenkomt.”

“Mijn hoop is dat het CARE lab Rotterdam kan bijdragen aan een gezamenlijk en continu leerproces van beleid, uitvoering, onderzoek en burger vertegenwoordigers, wat ertoe leidt dat Rotterdammers in kwetsbare situaties integraal, persoonsgericht en effectief worden ondersteund.”

“Ik hoop dat we met CARE lab kunnen bijdragen aan het verbeteren van de hulp aan Rotterdammers die problemen ervaren op meerdere leefgebieden, door met onderzoek het inzicht te vergroten in hun integrale leefwereld en hoe binnen deze context beleidsinterventies invloed hebben op hun problematiek.”

Lieke Oldenhof is Universitair hoofddocent in antropologie van de veranderende verzorgingsstaat bij de vakgroep healthcare governance van de Erasmus School of Health Policy & Management en onderzoekt de hervorming van lokale zorg. Zij promoveerde in 2015 cum laude op een proefschrift over de veranderende rol van middenmanagers. Hiervoor schaduwde zij zorgmanagers in hun dagelijks werk. Lieke ontving na haar promotie van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) een Veni beurs om te onderzoeken hoe maatwerk in het sociale domein wordt vormgegeven in dialoog tussen burger en professional. Haar aanpak kenmerkt zich door etnografische observaties en actieonderzoek waarbij ze samen met professionals, beleidsmakers en burgers experimenteert met nieuwe werkwijzen, reflecteert en leert. Andere onderzoeksthema’s in haar werk zijn regeldruk in de publieke sector, nieuwe vormen van verantwoording en integrale samenwerking, en conflicten tussen klassieke waarden van de rechtsstaat en nieuwe waarden van de participatiesamenleving. 

Ik werk als universitair hoofddocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de Erasmus School of Health Policy and Management. Al enkele decennia ben ik als organisatiekundige betrokken bij onderzoeksprojecten en verbetertrajecten in de zorg. Daarbij richt ik mij vaak op de organisatie van zorg voor mensen die op meerdere terreinen problemen ervaren en daarom te maken krijgen met meerdere professionals, veelal vanuit verschillende organisaties of afdelingen. Omdat we steeds breder kijken naar het vraagstuk van gezondheid en omdat zorg steeds meer in de thuissituatie wordt geleverd, ben ik me de laatste jaren tevens gaan richten op de ondersteuning van mensen die naast zorg, ook kwetsbaarheden ervaren op terreinen van welzijn, wonen en inkomen. Graag wil ik met mijn expertise bijdragen aan een passend ondersteuningsaanbod voor deze mensen in kwetsbare situaties.

Vanaf 1995 werk ik als sociaalwetenschappelijk onderzoeker bij de gemeente Rotterdam. Ik hou mij daar vooral bezig met evaluatieonderzoek naar het Rotterdams beleid dat is gericht op kwetsbare groepen in het sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn de (vroeg)signalering en aanpak van problematiek bij risicojeugd, het functioneren van de wijkteams en de (organisatie van de) samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en haar ketenpartners rondom kwetsbare ouderen. Wat ik hoop te bereiken met CARE Lab is dat we samen de kennis opdoen waarmee de positie van kwetsbare Rotterdammers met multi-problematiek duurzaam kan worden verbeterd.

Jonathan Berg

Roy Geurs

Rita Joosten

“Verandering is inherent aan het sociaal domein. Het CARE lab geeft graag een duwtje in de goede richting”

“Ik verwacht dat het CARE lab ons helpt om beter te begrijpen hoe we mensen met complexe hulpvragen duurzaam uit hun sores kunnen helpen”

“Wij doen het goed als Rotterdammers door onze inspanning een stapje verder weg van hun probleem en een stapje dichter bij een oplossing komen”

Jonathan Berg werkt als PhD-onderzoeker aan de Erasmus School of Health Policy and Management. Hij doet onderzoek naar de betekenis van (beleids)verhalen voor mensen die gemargnisaliseerd worden, en voor de professionals die met hen werken. Denk bijvoorbeeld aan verhalen over positieve gezondheid, maatwerk en bestaanszekerheid. Hoe geven we daar in de prakijk handen en voeten aan? En wat betekent dat voor de kansen en het welzijn van de mensen?

Roy Geurs heeft geneeskunde en politicologie gestudeerd. Sinds 1990 werkt hij bij de gemeente Rotterdam. Eerst als beleidsmedewerker voor kwetsbare groepen. Daarna als hoofd van de afdeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en hoofd van de afdeling Onderwijs. Sinds 2015 coördineert Roy het team van strategische adviseurs van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Binnen dat team wordt onder meer gewerkt aan integrale ondersteuning van Rotterdammers die op meerdere leefgebieden kwetsbaar zijn. Het CARE lab verbindt wetenschap, beleid en uitvoering met elkaar, zodat nieuwe manieren van integraal werken in de praktijk kunnen worden ontwikkeld en getoetst

Ik werk meer dan 20 jaar voor de gemeente Rotterdam – in verschillende functies, als teammanager, afdelingsmanager, project en programmamanager en nu als strategisch adviseur. Altijd in en voor het sociaal domein; bij wat vroeger Sociale Zaken heette, nu Werk en Inkomen. En met een korte uitstap naar het CWI als vestigingsmanager. Samenwerking (tussen instanties) in het belang van burgers is een rode draad. Ook dichtbij burgers werken, snappen wat er speelt in hun leven, wat zij willen en kunnen, en dat belangrijk vinden. Doel is steeds te zorgen dat door onze inspanning burgers die er (even) niet uitkomen weer vooruit kunnen. Kansen bieden is mijn motto.

Frans Spierings

Richard de Brabander

“Voor een effectieve aanpak van multiproblematiek is meer kennis nodig van integrale zorg- en dienstverlening”

“Het belang van CARE Lab Rotterdam is dat wij leren van mensen die in een kwetsbare positie zitten en leren luisteren naar de verhalen waarin zij hun ervaringen delen, om vandaaruit én met hen voorstellen te ontwikkelen hoe zorg beter op hen kan worden toegesneden. Dat is wat ik noem onderzoek uit interesse

Frans Spierings studeerde Sociologie en promoveerde in deze discipline in 1996 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is zijn loopbaan gestart als wetenschappelijk onderzoeker bij de Gemeente Rotterdam. Hij heeft sinds 1988 20 boeken en ruim 100 artikelen gepubliceerd, met name over dak- en thuisloosheid, verslaving, sociale uitsluiting: grootstedelijke vraagstukken en de gebiedsgerichte aanpak daarvan. Sinds 2002 is hij Lector Opgroeien in de Stad aan Hogeschool Rotterdam, een functie die hij sinds 2011 combineert met die van directeur van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Richard de Brabander (1964) is lector aan Hogeschool Inholland Rotterdam, waar hij in 1998 als docent ethiek en filosofie is begonnen. Hij promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van 2005 tot 2015 senior onderzoeker bij het lectoraat Dynamiek van de stad. Van 2005-2009 was hij parttime universitair docent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Richard schreef Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn en Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn!? De mythe van zelfredzaamheid. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met ethische-politieke vraagstukken in het sociaal domein en politisering van het sociaal werk. Hij was mederedacteur van Sociaal Weerwerk. Maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn. Tot slot wil hij zich gaan toeleggen op het thema green social work.

Samenwerkingspartners