Hier vindt u de opname van het eerste kenniscafe van CARE lab Rotterdam. Burgers worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, vandaar dat Integraliteit van ondersteuning een belangrijk streven is in het sociaal domein. In de kern gaat het erom dat problemen van burgers op verschillende levensdomeinen in samenhang worden bezien en aangepakt, zodat hun situatie duurzaam verbetert. Om dat te bereiken gaat op dit moment veel tijd en energie zitten in het onderling afstemmen van het versnipperde aanbod. Echter, integraliteit wordt niet alleen gecreëerd door samenwerking tussen hulpverleners, maar ook in samenwerking met de cliënten. Maar zitten cliënten wel te wachten op integrale ondersteuning? Tijdens dit kennis café gingen we hierover in gesprek.