Onderzoek

  • Het CARE Lab Rotterdam wil de gemeenten in de regio Rotterdam ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte aanpak voor (volwassen) Rotterdammers in kwetsbare situaties, door onderzoekers (zowel vanuit de gemeenten als vanuit de Erasmus Universiteit, HR en InHolland) te verbinden aan beleidsmakers, professionals en cliënten. Onder Rotterdammers in kwetsbare situaties wordt daarbij verstaan inwoners van de regio Rotterdam die op meerdere domeinen problemen ervaren zoals gezondheid, arbeid, sociale zekerheid, leefomgeving en sociale relaties. Hierdoor komen Rotterdammers in een negatieve spiraal terecht waarbij ze moeten ‘overleven’. De vele instanties waarmee zij te maken worden vaak gewantrouwd.

    Het is van belang deze negatieve spiraal te doorbreken en te zorgen dat Rotterdammers meer grip krijgen op hun eigen leven: van overleven naar leven. Hulpverleners, beleidsmakers en dienstverleners staan daarom voor de uitdaging om samen met Rotterdammers tot nieuwe persoonsgerichte en integrale aanpakken te komen om complexe kwetsbaarheid en ongelijkheid te doorbreken en waar mogelijk te voorkomen.  Dit doen zij vanuit de visie dat het perspectief van Rotterdammers en de menselijke maat centraal staan. Lopende onderzoeken richten zich op de volgende thema’s:

Integraliteit

Om kwetsbare Rotterdammers met multi-problematiek beter te kunnen ondersteunen heeft de gemeente Rotterdam experimenten opgezet in het kader van het project PRIO: Programma Rotterdammers Integraal Ondersteunen. CARE lab onderzoekt.

Wijkteams

ESHPM doet evaluatie-onderzoek naar de integraliteit en de passendheid van de zorg en ondersteuning voor volwassenen met multiproblematiek door wijkteams om op basis van de bevindingen verbetervoorstellen te formuleren.

Ouderenhubs

De gemeente Rotterdam investeert de stad meer seniorvriendelijke te maken en de zogenoemde dubbele vergrijzing het hoofd te bieden. Uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in hun wijk. 

Maatwerk

Maatwerk wordt vaak als de oplossing gezien voor een te bureaucratische overheid die weinig rekening houdt met specifieke behoeften van burgers. In deze etnografische studie onderzoekt Lieke hoe maatwerk concreet vorm krijgt aan de keukentafel en het gemeentelijke loket.