Kennisagenda

 • Het CARE lab Rotterdam wil de gemeenten in de regio Rotterdam ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte aanpak voor (volwassen) Rotterdammers in kwetsbare situaties, door onderzoekers (zowel vanuit de gemeenten als vanuit de Erasmus Universiteit, HR en InHolland) te verbinden aan beleidsmakers, professionals en cliënten. Onder Rotterdammers in kwetsbare situaties wordt daarbij verstaan inwoners van de regio Rotterdam die op meerdere domeinen problemen ervaren zoals gezondheid, arbeid, sociale zekerheid, leefomgeving en sociale relaties. Hierdoor komen Rotterdammers in een negatieve spiraal terecht waarbij ze moeten ‘overleven’. De vele instanties waarmee zij te maken worden vaak gewantrouwd.

  Het is van belang deze negatieve spiraal te doorbreken en te zorgen dat Rotterdammers meer grip krijgen op hun eigen leven: van overleven naar leven. Hulpverleners, beleidsmakers en dienstverleners staan daarom voor de uitdaging om samen met Rotterdammers tot nieuwe persoonsgerichte en integrale aanpakken te komen om complexe kwetsbaarheid en ongelijkheid te doorbreken en waar mogelijk te voorkomen.  Dit doen zij vanuit de visie dat het perspectief van Rotterdammers en de menselijke maat centraal staan.  

  Met deze kennis agenda zet het CARE lab Rotterdam uiteen op welke typen vraagstukken rondom complexe kwetsbaarheid zij zich wil gaan richten.

   

    1. Reflectie op onderliggende veronderstellingen ten aanzien van beleid rond Rotterdammers in kwetsbare situaties.

  Het CARE lab wil bijdragen aan het gezamenlijk (beleid, praktijk en onderzoek) verkennen van onder meer de wenselijkheid en haalbaarheid van populaire beleidsconcepten die vaak worden ingezet bij de aanpak van complexe kwetsbaarheid. Te denken valt aan concepten zoals zelfredzaamheid, integraliteit, maatwerk, eigen regie en het inschakelen van het sociale netwerk. We onderzoeken hoe deze concepten in de praktijk worden vertaald, welke afwegingen worden gemaakt en hoe hiervan kan worden geleerd. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe concepten die passend zijn voor mensen in kwetsbare situaties die meer grip willen op hun leven.  

    1. Ondersteunen van bestaande praktijken en initiatieven rond Rotterdammers in kwetsbare situaties met onderzoek en wetenschappelijke kennis.

   

  Door het uitvoeren van actie-begeleidend onderzoek en formatieve evaluaties dragen we bij aan het lerend en reflectief vermogen van partijen op wijk en lokaal niveau.

  Inmiddels is het CARE lab betrokken bij 3 onderzoeken in de gemeente Rotterdam:

    • Experimenten om de integraliteit van het gemeentelijke aanbod te verbeteren zodat meer passende ondersteuning kan worden gerealiseerd voor Rotterdammers in kwetsbare situaties.
    • Onderzoek naar hoe maatwerk in de uitvoering vorm krijgt in dialoog tussen burger en ambtenaar. Hierbij onderzoeken we wijkteams, Vraagwijzer loketten en gemeentelijk beleid.
    • Het evalueren en doorontwikkelen van ouderenHubs. Hierbij wordt gezocht naar nieuwe verbindingen tussen domeinen en organisaties om het welzijn en de leefbaarheid van ouderen te verbeteren.

    1. Het vormgeven, evalueren en doorontwikkelen van werkmethodieken en passende verantwoordingpraktijken.

  Ondersteuning voor mensen met meerdere problemen vereist samenwerking over disciplines en afdelingen heen. Dit gebeurt nog onvoldoende doordat werkmethodieken, protocollen en verantwoording verkokerd zijn. Op basis van bevindingen uit onderzoek en leerprocessen wil het CARE lab bijdragen aan het ontwikkelen van werkmethodieken en verantwoordingsvormen die beter aansluiten bij opgavegericht werken. Daarbij kan gedacht worden aan een methodieken om maatwerk te verantwoorden, systeem aanpakken van integrale ondersteuning en reflectieve tools om conflicterende waarden van dienstverlening af te wegen en verschillende mensbeelden ter discussie te stellen.

    1. Faciliteren van leerprocessen voor beleid, organisatie en uitvoering ten aanzien van de ondersteuning van Rotterdammers in kwetsbare situaties

  Het CARE lab wil een platform zijn om leerprocessen te initiëren, stimuleren en faciliteren rond Rotterdammers in kwetsbare situaties. Hierbij worden alle relevante partijen betrokken om samen een leeragenda te formuleren. Dit gebeurt aan de hand van het organiseren van workshops, presentaties, maar ook het opzetten van structurele netwerken. Tevens gaat het om op een toegankelijke wijze uitdragen van lessons learned uit wetenschap en praktijk middels bijvoorbeeld infographics en Vlogs. Expliciet is ook het doel om lessons learned waar mogelijk door te vertalen naar de relevante opleidingen voor professionals en andere plekken binnen en buiten de gemeente.

  Daarnaast is het streven om bij te dragen aan het stimuleren en vormgeven van een leercultuur en een lerend systeem in Rotterdam. Daarbij gaat het niet alleen om het uitwisselen van kennis, maar ook op het stimuleren van continue reflectie op en verbetering van beleid en praktijk. 

    1. Ervaringsdeskundigheid inbrengen bij vormgeving, evaluatie en doorontwikkeling van beleid en praktijk rond Rotterdammers in kwetsbare situaties.

  Om leef- en systeemwereld beter op elkaar te kunnen aansluiten is het van belang om ervaringen van burgers en professionals in te brengen in beleid en praktijk. Op verschillende manieren zal het CARE lab ervaringsdeskundigheid betrekken bij haar activiteiten bijvoorbeeld:

    • Vertegenwoordigers van de Brede Raad nemen deel aan het CARE lab
    • Verhalen van Rotterdammers in een kwetsbare situatie en professionals worden verzameld in een Verhalen Bank en gebruikt om te reflecteren op beleid en praktijk.
    • Ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de activiteiten van het CARE lab.
    • Professionals zijn actief betrokken bij het vormgeven, evalueren en doorontwikkelen van beleid en praktijk.

    1. Ontwikkelen en evalueren van passende vormen van governance bij nieuw beleid en werkwijzen.

  Nieuwe werkwijzen en beleid vragen soms om nieuwe vormen van sturing en toezicht. Wanneer bijvoorbeeld ‘maatwerk’ een belangrijk uitgangspunt is, lijkt strikt aansturen en toezien op het volgen van regels en procedures een minder passende vorm van governance. Het CARE lab wil daarom bijdragen aan het nadenken, ontwikkelen en doorontwikkelen van governance vormen die beter aansluiten bij nieuwe praktijken en principes.