Onderzoek wijkteams

Als monitor binnen het convenant uit 2013 tussen Zilveren Kruis en de gemeente Rotterdam voerde de EUR evaluatie-onderzoek uit naar de integraliteit en de passendheid van de zorg en ondersteuning voor volwassenen met multiproblematiek. Een belangrijk doel van het convenant is te komen tot een integrale en passende aanpak voor cliënten die op meerdere levensterreinen (zowel medisch als sociaal) problemen ervaren.

De bevindingen laten zien dat cliënten over het algemeen veel waardering hebben voor de ondersteuning die zij krijgen, met name vanuit het wijkteam. De situatie die cliënten als een crisis ervaren is veelal adequaat opgelost, wat leidt tot een sterke afname van stress. De bevindingen geven ook zicht op mogelijke verbeterpunten in de zorgverlening voor mensen met multiproblematiek, vooral als het gaat over vroegsignalering en crisismanagement, integrale analyse, de basis op orde krijgen, een integrale levering van het hulpaanbod, de invulling van het concept zelfredzaamheid, en het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix.

Het volledige rapport leest u hier.